Användarvillkor för Workplace


DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT DU INGÅR DE HÄR ONLINEVILLKOREN FÖR WORKPLACE PÅ UPPDRAG AV ETT FÖRETAG ELLER EN ANNAN JURIDISK ENHET OCH ATT DU HAR FULLSTÄNDIG BEHÖRIGHET ATT BINDA DENNA JURIDISKA ENHET TILL DET HÄR AVTALET. FÖLJANDE HÄNVISNINGAR TILL ”DU/DIG”, ”DIN/DITT/DINA” ELLER ”KUND” BETYDER EN SÅDAN ENHET.
Om den adress som du anger i kontoinställningarna för Workplace, eller på annat sätt tillhandahåller till oss, ligger i USA eller Kanada ska detta avtal avses utgöra ett avtal mellan dig och Meta Platforms, Inc. I annat fall är avtalet ett avtal mellan dig och Meta Platforms Ireland Ltd. Referenser till ”Meta”, ”oss”, ”vi” eller ”vår/våra” betyder antingen Meta Platforms, Inc. eller Meta Platforms Ireland Ltd, enligt vad som är lämpligt.
Följande villkor gäller för din användning av Workplace.
Vissa begrepp definieras i avsnitt 13 (Definitioner) och andra definieras i sitt sammanhang i detta avtal.
 1. Användning av Workplace
  1. Dina användningsrättigheter. Under giltighetstiden har du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar rätt att komma åt och använda Workplace i enlighet med det här avtalet. Användningen av Workplace är begränsad till användare (inklusive dem tillhörande dina affiliate-nätverk, i tillämpliga fall) som du aktiverar konton åt, och du är ansvarig för alla användare, deras efterlevnad av det här avtalet och deras tillgång till, samt användning av, Workplace. Det är viktig att förtydliga att Workplace tillhandahålls som en tjänst till dig, inte till enskilda individer. Du godkänner att funktionerna i Workplace kan variera och kan ändras över tid.
  2. Konton. Din registrerings- och administratörskontoinformation måste vara korrekt, komplett och ständigt uppdaterad. Användarkonton är till för enskilda användare och kan inte delas eller överföras. Du måste hålla alla inloggningsuppgifter hemliga och samtycka till att omedelbart meddela Meta om du upptäcker obehörig användning av dina konton eller inloggningsuppgifter.
  3. Begränsningar. Du kommer varken själv, (eller tillåta någon annan), att: (a) använda Workplace på uppdrag av någon tredje part eller hyra ut, leasa, tillhandahålla tillgång till eller underlicensiera Workplace till någon tredje part, förutom användare med tillstånd i avtalet, (b) bakåtkompilera, dekompilera, ta isär eller i övrigt försöka erhålla källkoden till Workplace, förutom i den grad som uttryckligen tillåts av gällande lagar (och då endast efter tidigare meddelande till Meta), (c) kopiera, modifiera eller skapa härledda arbeten av Workplace, (d) ta bort, modifiera eller dölja skyddade eller andra meddelanden i Workplace, eller (e) offentligt sprida teknisk information om Workplace prestanda.
  4. Innehållsmoderering. Vi kan ta bort, blockera eller begränsa tillgången till innehåll som strider mot detta avtal. Om en användare dessutom bryter mot detta avtal kan vi i visa fall komma att begränsa eller inaktivera användarens konto. Ta reda på mer om Metas innehållsmoderering på Workplace genom att läsa igenom policyn om tillåten användning.
  5. Konfiguration. Under konfigurationen av din version av Workplace ska du utse en eller fler användare till systemadministratör(er) för din Workplace-community, som ansvarar för förvaltningen av din Workplace-version. Du måste kontrollera att du alltid har minst en aktiv systemadministratör för din Workplace-version.
  6. Workplace-API. Under giltighetstiden kan Meta göra ett eller flera Workplace-API:n tillgängliga för dig, så att du kan utveckla och använda tjänsterna och applikationerna som kompletterar din användning av Workplace. All användning av Workplace API från dig, dina användare eller tredje part på uppdrag av dig regleras av de tillämpliga bestämmelserna i plattformsvillkoren för Workplace, för närvarande tillgängliga på workplace.com/legal/WorkplacePlatformPolicy, vilka Meta ibland kan komma att ändra (”plattformsvillkoren för Workplace”).
  7. Support. Vi tillhandahåller support för Workplace till dig via fliken direktsupport i administratörspanelen för Workplace (”kanal för direktsupport”). Du kan skicka in en supportbegäran för att få svar på en fråga eller anmäla ett problem som rör Workplace, genom att skapa ett ärende genom kanalen för direktsupport (”supportärende”). Vi kommer att tillhandahålla ett första svar på varje supportärende inom 24 timmar från den tidpunkt du erhöll bekräftelse via e-post att ett giltigt supportärende har skapats genom kanalen för direktsupport.
 2. Dina data och skyldigheter
  1. Dina data. Inom ramarna för detta avtal:
   1. innehar du all rätt, befogenhet och allt intresse (inklusive immateriella rättigheter) avseende dina data,
   2. beviljar du under giltighetstiden Meta en icke-exklusiv, global, royaltyfri, helt betald rätt att använda dina data för att enbart tillhandahålla Workplace (samt relaterad support) till dig, i enlighet med det här avtalet, och
   3. godkänner du att Meta är personuppgiftsbiträde och att du är personuppgiftsansvarig för dina data, och genom att ingå det här avtalet instruerar du Meta att behandla dina data för din räkning, endast för de ändamål som anges i och i enlighet med detta avtal (inklusive tillägget om databehandling).
  2. Dina skyldigheter. Du godkänner (a) att du ensam bär ansvaret för korrektheten hos och innehållet i dina data, (b) att erhålla alla nödvändiga rättsligt obligatoriska rättigheter och allt innehåll från dina användare och tillämpliga tredje parter för att tillåta insamling och användning av dina uppgifter som fastställts i detta avtal, och (c) att din användning av Workplace, inklusive dina data och dess användning, inte får bryta mot några lagar eller tredje parters rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, rättigheter till integritet eller offentlighet. Om några av dina data lämnas in eller används i konflikt med avsnitt 2 godkänner du att omedelbart ta bort det från Workplace. Du är ensamt ansvarig för beslut om att dela dina data bland användare eller med tredje parter, och Meta är inte ansvarigt för användning av, tillgång till, ändring, distribution eller borttagning av dina data av dem som du eller dina användare gör det tillgängligt för.
  3. Förbjudna data. Du förbinder dig att inte skicka in någon information eller några data som bryter mot villkoren i detta avtal eller som är föremål för skydd och/eller begränsningar av distribution i enlighet med tillämpliga lagar och/eller förordningar till Workplace (”förbjuden information”). Avseende hälsoinformation bekräftar du att Meta inte är någon affärspartner eller underleverantör (eftersom de termerna definierats i Health Insurance Portability and Accountability Act [”HIPAA”]) och att Workplace inte följer HIPAA. Meta kommer i enlighet med det här avtalet inte att bära något ansvar för förbjuden information, oaktat om något annat anges häri.
  4. Ersättning. Du ska försvara, ersätta och hålla Meta (samt deras affiliate-partner och dessa partners respektive ledning, chefer, anställda, ombud och representanter) skadelösa från och mot alla anspråkskrav (från tredje parter och användare), kostnader, ersättningsbelopp, skadeståndsansvar och utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) som kan uppstå till följd av eller i samband med att du bryter eller tros ha brutit mot avsnitt 2 i detta avtal eller på annat sätt mot detta avtal avseende dina data, dina policyer eller din användning av Workplace. Meta kan delta i försvar och tvistlösning av sådant anspråkskrav med sitt eget försvar och på egen bekostnad. Du får inte lösa något anspråkskrav utan Metas tidigare skriftliga samtycke om tvistlösningen kräver att Meta vidtar någon åtgärd, avstår från att vidta någon åtgärd eller erkänner något ansvar.
  5. Säkerhetskopiering och borttagning av data. Meta tillhandahåller ingen arkiveringstjänst, och du bär ensamt ansvar för att säkerhetskopiera dina data. Du kan när som helst under giltighetstiden genom systemadministratörsfunktionen i Workplace ta bort dina data som består av användarinnehåll.
  6. Aggregerade data. I enlighet med det här avtalet kan vi också generera aggregerade, statistiska och analytiska data härledda från din användning av Workplace (”aggregerade data”), men sådana aggregerade data omfattar inte dina data eller några personuppgifter.
 3. Datasäkerhet
  1. Säkerhet för dina data. Vi kommer att tillämpa lämpliga, tekniska, organisatoriska och säkerhetsinriktade åtgärder som utformats för att skydda dina data i vår förvaltning mot obehörig tillgång, ändring, yppande eller förstörelse, vilket vidare beskrivs tillägget om datasäkerhet.
  2. Rättsliga yppanden och begäranden från tredje part. Du är generellt ansvarig för att svara på begäranden från tredje part gällande dina data, till exempel från tillsynsmyndigheter, användare eller rättsväsende (”begäranden från tredje part”), men du är införstådd med att Meta som svar på begäranden från tredje part kan komma att yppa dina data i enlighet med sina rättsliga skyldigheter. Under sådana omständigheter kommer vi i den utsträckning som lagen och villkoren för begäranden från tredje part tillåter, att vidta rimliga åtgärder för att (a) meddela dig om att vi tagit emot en begäran från tredje part samt uppmana den tredje parten att kontakta dig och (b) följa dina rimliga begäranden avseende dina insatser att motsätta dig en begäran från tredje part på din bekostnad. Du ska först på egen hand försöka erhålla den information som krävs för att svara på den tredje partens begäran och endast kontakta oss om du rimligen inte kan erhålla sådan information.
 4. Betalning
  1. Avgifter. Du samtycker till att betala Meta standardavgifterna för Workplace (finns för närvarande här: https://www.workplace.com/pricing) för din användning av Workplace, med undantag av eventuell gratis testperiod enligt beskrivning i avsnitt 4.f (gratis testperiod), såvida inte annat har överenskommits i ett undertecknat skriftligt dokument. Alla avgifter som beskrivs i det här avtalet ska betalas i USD, såvida inte annat anges i produkten eller har överenskommits i ett undertecknat skriftligt dokument. Alla avgifter ska betalas fullständigt i enlighet med din betalningsmetod som anges i avsnitt 4.b. Sena betalningar ska vara föremål för en serviceavgift motsvarande 1,5 % i månaden av det belopp som ska betalas eller det högsta tillåtna beloppet enligt lag, beroende på vilket som är lägst.
  2. Betalningsmetod. När du ingår det här avtalet accepterar du att betala avgifter enligt en av två betalningskategorier: (i) betalkortskund (oavsett om du betalar direkt eller genom en betalningsplattform från tredje part), eller (ii) fakturerad kund, såsom Meta bestämmer enligt eget gottfinnande. Betalkortskunder kan (efter Meta eget gottfinnande) bli fakturerade kunder (och vice versa) baserat på faktorer som antal användare och kreditvärdighet, men Meta har rätt att när som helst klassificera om dig till betalkortskund eller fakturerad kund.
   1. Betalkortskunder. Betalkortskunder får sitt valda betalkort debiterat för användning av Workplace.
   2. Fakturerade kunder. Fakturerade kunder får en höjd kredit av Meta och får fakturor varje månad, såvida inte annat har överenskommits i ett undertecknat skriftligt dokument. Om du klassificeras som fakturerad kund ska du i enlighet med detta avtal betala avgifter, och det ska ske fullständigt och i avräknade medel inom 30 dagar efter faktureringsdatumet.
   3. Du samtycker till att vi erhåller din företagskreditrapport från en kreditbyrå vid godkännande av detta avtal, eller någon gång därefter.
  3. Skatter. Samtliga avgifter anges exklusive moms, skatt på varor och tjänster, försäljnings- och användningsskatt, tilläggsskatt och liknande skatter eller tullavgifter som måste erläggas enligt gällande lagstiftning. (Metas egen inkomstskatt berörs inte av detta.) Du ska betala alla innestående belopp i enlighet med detta avtal, fullständigt och utan kvittning, motkrav, avdrag eller undandragande. Om en betalning som du gör i enlighet med detta avtal är föremål för avdrag eller undandragande ska du inhämta föregående skriftligt tillstånd från Meta och sedan vara ansvarig för att ensam göra lämplig betalning till lämpliga skattemyndigheter och vara finansiellt ansvarig för räntor, påföljder, böter eller liknande kostnader till följd av din underlåtenhet att i tid betala sådana skatter till rätt statlig myndighet eller byrå. Du bekräftar och samtycker till att du har tillgång till och använder Workplace på den faktureringsadress som angetts i kontoinställningarna för Workplace eller som i övrigt tillhandahållits till oss i skrift. Vi debiterar eventuell moms utifrån de skatteregler som gäller för din faktureringsadress. I den händelse en granskning eller tvist med en relevant skattemyndighet skulle uppstå baserat på villkoren i detta avtal – eller om lagändringar eller bestämmelser skulle påverka parternas skattskyldigheter – är parterna eniga om att samarbeta och vidta rimliga åtgärder för att lösa situationen med minsta möjliga skattskyldighet som ambition. Om en relevant skattemyndighet till exempel finner att Meta borde ha tagit ut skatt från dig, och du redan har betalat sådan skatt direkt till skattemyndigheten, samtycker du till att förse oss med bevis på att sådan skatt betalats (till sådan skattemyndighets tillfredsställelse) inom trettio (30) dagar från Metas skriftliga begäran. Du godkänner att hålla oss skadeslösa för otillräcklig eller utebliven betalning av skatter som inte uttryckligen exkluderats från detta avtal, inklusive straffavgift och ränta.
  4. Inaktivering. Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt det här avtalet kan vi, om du inte betalar avgifter före förfallodatumet, inaktivera hela eller delar av Workplace tjänster (inbegripet tillgång till betalda tjänster) tills fullständig betalning har erlagts.
  5. Fri tillgång till Workplace for Good. Utan hinder av avsnitt 4.a kommer vi, om du ansöker om kostnadsfri tillgång enligt Workplace for Good-programmet och Meta fastställer att du är berättigad i enlighet med Metas policyer (som för närvarande hänvisats till på https://work.workplace.com/help/work/142977843114744), att tillhandahålla Workplace till dig utan kostnad i enlighet med sådana policyer på fortlöpande basis. Om du till följd av en ändring i våra policyer inte längre är berättigad till kostnadsfri tillgång kommer Meta att meddela dig om det tre (3) månader i förväg och efter det meddelandet tillämpas avsnitt 4.a.
  6. Gratis testperiod. Meta kan enligt eget gottfinnande erbjuda dig en gratis testperiod av Workplace under en fast period, vars längd Meta ska fastställa enligt eget gottfinnande och meddela dig via administratörspanelen i din version av Workplace. Efter en sådan gratis testperiod tillämpas avsnitt 4.a (Avgifter).
 5. Konfidentialitet
  1. Skyldigheter. Varje part godkänner att all företagsinformation, teknisk information och finansinformation som parten erhåller (som ”mottagande part”) från den meddelande parten i anslutning till det här avtalet (”meddelande part”) utgör den meddelande partens sekretessbelagda resurser (”sekretessbelagd information”), förutsatt att den antingen identifieras som sekretessbelagd eller skyddad vid yppandets tidpunkt eller på rimlig grund bör kännas till av den mottagande parten på grund av den yppade informationens art och omständigheterna runt yppandet. Utöver det som uttryckligen tillåts häri ska den mottagande parten: (1) bevara sekretessbelagd information hemlig och inte yppa någon sekretessbelagd information för tredje parter och (2) inte använda sekretessbelagd i andra avseenden förutom för att uppfylla sina skyldigheter och utnyttja sina rättigheter i enlighet med det här avtalet. Den mottagande parten får yppa sekretessbelagd information för sina anställda, ombud, entreprenörer och andra representanter som har ett berättigat behov av att känna till (bland annat Metas dotterbolag och de underleverantörer som angetts i avsnitt 12.j), förutsatt att de omfattas av sekretesskrav som inte i mindre grad skyddar den meddelande partens sekretessbelagda information i tillhandahållen form i avsnitt 5 och att den mottagande parten fortfarande bär ansvaret för att en sådan person följer villkoren i avsnitt 5.
  2. Undantag. Den mottagande partens sekretesskrav kommer inte att gälla avseende information som den mottagande parten kan dokumentera: (a) som var berättigat befann sig i dess förvaltning eller som känts till före mottagandet av den sekretessbelagda informationen, (b) som är eller har blivit offentlig utan att något fel kan läggas den mottagande parten till last, (c) som legitimt erhållits av den mottagande parten från en tredje part utan brott mot något sekretesskrav eller (d) som utvecklats oberoende av anställda till den mottagande parten som saknat tillgång till sådan information. Den mottagande parten kan göra tillkännagivanden i den utsträckning som lagstiftning eller domstolsbeslut kräver, förutsatt (såvida det inte förbjuds enligt lag) att den mottagande parten på förhand meddelar den meddelande parten och samarbetar i alla insatser för att erhålla konfidentiell behandling.
  3. Kompensation enligt domstolsföreläggande. Den mottagande parten bekräftar att användning eller yppande av sekretessbelagd information i strid mot avsnitt 5 kan orsaka omfattande skador för vilka ersättningsbeloppen fristående inte hade varit ett tillräckligt rättsmedel, och vid sådan potentiell eller faktisk användning eller yppande av den mottagande parten ska den meddelande parten ha rätt att söka monetär åtgärd utöver andra rättsmedel den har rätt till enligt lag.
 6. Immateriella rättigheter
  1. Metas äganderätt. Det här är ett avtal avseende tillgång till och användning av Workplace, och inga ägarskapsrättigheter tillfaller kunden. Meta och dess licensgivare innehar all ägande- och förfoganderätt till och intresse (inklusive alla immateriella rättigheter) till och för Workplace, aggregerade data, all relaterad och underliggande teknik, alla härledda verk, modifieringar eller förbättringar av något av ovanstående som skapats av eller på uppdrag av Meta, inklusive baserat på din feedback (som definieras nedan). Inga rättigheter beviljas till dig förutom enligt vad som fastställts som nödvändigt i detta avtal.
  2. Feedback. Om du lämnar in kommentarer, frågor, förslag, användningsfall eller annan feedback med anknytning till (”feedback”) kan vi fritt använda eller utnyttja sådan feedback i anslutning till någon av produkterna eller tjänsterna eller dem tillhörande våra dotterbolag, utan krav på kompensation till dig.
 7. Ansvarsfriskrivning
  META FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER OCH UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, FÖRFOGANDERÄTT ELLER ICKE-INTRÅNG. VI GARANTERAR INTE ATT WORKPLACE KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT ELLER FEL. VI KAN KOMMA ATT GE TREDJE PARTER TILLÅTELSE ATT UTVECKLA OCH TILLGÄNGLIGGÖRA TJÄNSTER OCH APPLIKATIONER SOM KOMPLETTERAR DIN ANVÄNDNING AV WORKPLACE OCH VI KAN OCKSÅ KOMMA ATT GE WORKPLACE TILLÅTELSE ATT PÅ ANNAT SÄTT INTEGRERA MED ANDRA TJÄNSTER OCH APPLIKATIONER. META ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA TJÄNSTER ELLER APPAR SOM DU VÄLJER ATT ANVÄNDA I ANSLUTNING TILL WORKPLACE. DIN ANVÄNDNING AV SÅDANA TJÄNSTER OCH APPAR OMFATTAS AV SEPARATA VILLKOR OCH POLICYER, OCH DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT ANVÄNDNING SKER PÅ DIN EGEN RISK.
 8. Ansvarsbegränsning
  1. FÖRUTOM EXKLUDERADE ANSPRÅKSKRAV (SOM DEFINIERAS NEDAN):
   1. INGEN PART KOMMER ATT HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGON FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRSVUNNA ELLER FELAKTIGA DATA, VERKSAMHETSAVBROTT, KOSTNADER FÖR FÖRDRÖJNING ELLER NÅGRA INDIREKTA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVE FÖRLORADE INTÄKTER), OAVSETT FORM ELLER ÅTGÄRD, OAVSETT ENLIGT KONTRAKT, UTOMKONTRAKTUELLT (INKLUSIVE OAKTSAMHET), STRIKT SKADESTÅNDSANSVAR ELLER I ÖVRIGT, ÄVEN OM PARTEN HAR INFORMERARTS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR PÅ FÖRHAND; OCH
   2. INGEN PARTS FULLSTÄNDIGA ANSVAR GENTEMOT DEN ANDRA PARTEN SKA ÖVERSKRIDA DET BELOPP SOM FAKTISKT BETALATS ELLER INNESTÅR HOS KUNDEN TILL META UNDER DE FÖREGÅENDE TOLV (12) MÅNADERNA I ENLIGHET MED DET HÄR AVTALET ELLER, OM INGA AVGIFTER BETALATS ELLER INNESTÅR UNDER EN SÅDAN PERIOD, TIO TUSEN USD (10 000 USD).
  2. Mot bakgrund av avsnitt 8 betyder ”Exkluderade anspråkskrav” (a) kundens skadeståndsansvar till följd av avsnitt 2 (dina data och skyldigheter) och (b) en parts brott mot avsnitt 5 (konfidentialitet) men exklusive anspråkskrav med anknytning till dina data.
  3. Begränsningarna i avsnitt 8 kommer att fortlöpa och gälla även om någon begränsad åtgärd som angetts i det här avtalet anses ha misslyckats uppfylla sitt huvudsakliga syfte, och parterna samtycker till att ingen part begränsar eller exkluderar sitt skadeståndsansvar för något som inte lagen kan begränsa eller exkludera. Du godkänner och samtycker till att vårt tillhandahållande av Workplace baseras på antagandet att vårt ansvar är begränsat enligt villkoren i detta avtal.
 9. Löptid och uppsägning
  1. Löptid. Det här avtalet träder i kraft det datum då du först öppnar din version av Workplace och fortsätter tills det sägs upp enligt vad som tillåts i avtalet (”giltighetstid”).
  2. Uppsägning enligt parts önskemål. Utan att påverka dina uppsägningsrättigheter i enlighet med tillägget om databehandling kan du när som helst, utan orsak eller av valfri orsak, säga upp detta avtal efter att ha meddelat Meta trettio (30) dagar i förväg genom att be din administratör ta bort din Workplace-instans i produkten. Meta kan också när som helst, utan orsak eller av valfri orsak, säga upp detta avtal efter att ha meddelat dig trettio (30) dagar i förväg.
  3. Metas uppsägning och inaktivering. Meta förbehåller sig rätten att säga upp detta avtal med rimlig uppsägningstid för dig eller omedelbart inaktivera din tillgång till Workplace om du bryter mot detta avtal eller om vi anser att en sådan handling är nödvändig för att förhindra skador på Workplace säkerhet, stabilitet, tillgänglighet eller integritet.
  4. Borttagning av dina data. Meta kommer att ta bort dina data direkt efter att detta avtal har sagts upp, men du bör förstå att borttaget innehåll kan sparas på säkerhetskopior en rimlig tid medan borttagningen äger rum. Enligt bestämmelserna i avsnitt 2.e ansvarar du själv för att skapa säkerhetskopior av dina data för dina egna avseenden.
  5. Verkan av uppsägning. Vid uppsägning av detta avtal gäller följande: (a) Du och dina användare måste omedelbart sluta använda Workplace. (b) På den meddelande partens begäran, och i enlighet med avsnitt 9.d, ska den mottagande parten omedelbart returnera eller ta bort den meddelande partens sekretessbelagda information som den mottagande parten innehar. (c) Du ska omedelbart betala Meta obetalda avgifter som ådragits före uppsägningen. (d) Om Meta säger upp det här avtalet utan orsak i enlighet med avsnitt 9.b ska Meta återbetala till dig en proportionell summa av alla avgifter som har betalats i förskott (i förekommande fall). (e) Följande avsnitt fortsätter att gälla. 1.c (Begränsningar), 2 (Dina data och dina skyldigheter) (annan än Metas licens till dina data i avsnitt 2.a), 3.b (Rättsliga yppanden och begäranden fårn tredje part), 4 (Betalning) till och med 13 (Definitioner). Om inget annat specificerats i detta avtal påverkar ett eventuellt utnyttjande från någon av parterna av något rättsmedel, bland annat uppsägning, inte andra rättsmedel de eventuellt har i enlighet med detta avtal, enligt lag eller i övrigt.
 10. Andra Meta-konton
  1. Personliga konton. För att undvika tvivel är användarkonton avskilda från personliga Facebook-konton som användare kan skapa på konsumenttjänsten Facebook (”personliga FB-konton”). Personliga FB-konton omfattas inte av detta avtal, utan av Metas villkor för de tjänsterna, där villkor och policyer gäller mellan Meta och dess relevanta användare.
  2. Workplace och annonser. Vi visar inga tredjepartsannonser för dina användare på Workplace, och vi kommer inte att använda dina data för att tillhandahålla eller rikta annonser till dina användare eller för att anpassa dina användares upplevelser på sina personliga FB-konton. Meta kan däremot släppa meddelanden inom produkten eller informera systemadministratörer om funktioner, integreringar eller drift med anknytning till Workplace.
 11. Beta-funktioner
  1. Beta-testning. Meta kan med jämna mellanrum komma att tillgängliggöra beta-funktioner eller förhandsversioner (var och en kallad en ”beta-funktion”) i testsyften samt för att inhämta feedback.
  2. Möjlig förekomst av fel. Genom att använda beta-funktionerna är du införstådd med att beta-funktionerna:
   1. är i testfasen, under utveckling och kan vara behäftade med fel, inklusive tekniska fel som kan störa funktionaliteten och
   2. eventuellt inte fungerar som avsett eller lika effektivt som andra funktioner.
  3. Ändringar i beta-funktioner. Meta kan (efter eget gottfinnande) införa begränsningar för, stänga av, inaktivera, säga upp, ta bort, ersätta, ändra, uppgradera, uppdatera eller återställa en äldre version av valfri beta-funktion (eller del av beta-funktion) utan föregående meddelande till dig.
  4. I befintligt skick. UTÖVER ALLA FRISKRIVNINGAR SOM GÖRS I AVSNITT 7 (ANSVARSFRISKRIVNING) OVAN SKA SAMTLIGA BETA-FUNKTIONER SOM TILLHANDAHÅLLS TILL DIG ANSES VARA ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH TILLHANDAHÅLLAS ”I MÅN AV TILLGÅNG”. META HAR INGEN SOM HELST SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT FÖR BETA-FUNKTIONER. MEA HAR INGEN SOM HELST SKYLDIGHET, VARKEN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, ATT GÖRA EN BETA-FUNKTION TILLGÄNGLIG FÖR DIG. DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH GODKÄNNER ATT ANVÄNDNINGEN AV BETA-FUNKTIONER SKER HELT PÅ EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING DETTA TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG FRÅNSÄGER SIG META ALLT ANSVAR FÖR DIN ANVÄNDNING AV BETA-FUNKTIONER.
 12. Allmänt
  1. Ändringar. Meta kan när som helst komma att ändra villkoren i detta avtal och de policyer som hänvisas till eller införlivats med detta avtal, bland annat tillägget om databehandling (för att uppfylla gällande dataskyddslagar), tillägget om datasäkerhet och policyn om tillåten användning, genom att meddela dig via e-post, Workplace eller andra rimliga medel (var och en kallad en ”ändring”). Om du fortsätter använda Workplace trettio (30) dagar efter meddelande om ändring anses du ha godkänt en sådan ändring.
  2. Gällande lag. Utan att begränsa något som föreskrivs i avsnitt 12.p ska detta avtal samt din och dina användares användning av Workplace samt eventuella anspråkskrav som kan uppstå mellan dig och oss gälla under och tolkas i enlighet med USA:s och delstaten Kaliforniens tillämpliga lagar, utan åberopande av lagsvalsprinciper. Alla anspråk eller åtal som uppstår på grund av eller som rör det här avtalet eller Workplace kan endast inledas i USA:s distriktsdomstol för det norra distriktet i Kalifornien eller i en delstatsdomstol i San Mateo County, och båda parter samtycker härmed till dessa domstolars behörighet.
  3. Hela avtalet. Detta avtal utgör hela avtalet mellan parterna avseende din tillgång till och användning av Workplace och får företräde före tidigare yttranden eller avtal med anknytning till Workplace. Rubriker används bara av praktiska skäl, och termer som ”bland annat/inklusive” ska tolkas som att de gäller utan begränsning. När webbadresser anges i detta avtal ska avtalet även anses omfatta eventuella framtida webbadresser som rör samma ämne. Detta avtal är skrivet på engelska (USA), som gäller för konflikter i översatta versioner.
  4. Friskrivning och avskiljning. Underlåtenhet att tillämpa en bestämmelse kommer inte att bedömas som en friskrivning. Friskrivningar måste vara skriftliga och undertecknas av den part som hävdas ha friskrivits. Villkor i kunders köporder eller företagsformulär kommer inte att ändra detta avtal och avvisas härmed uttryckligt, och sådana dokument kommer endast att tjäna administrativa syfte. Om någon bestämmelse i detta avtal av en domstol eller behörig jurisdiktion bedöms som inte verkställbar, ogiltig eller i övrigt brott mot lagen, ska en sådan bestämmelse tolkas så att den bäst uppfyller sina avsedda målsättningar, och återstående bestämmelser i detta avtal ska förbli giltiga och i kraft.
  5. Publicitet. Pressmeddelanden eller marknadsföringskampanjer om parternas relation kräver på förhand ett skriftligt godkännande från båda parterna. Utan påverkan av det ovannämnda gäller följande: (a) Du kan inom ditt eget företag publicera eller främja användning av Workplace under löptiden (till exempel uppmuntra användare att skaffa ett system) i enlighet med Metas riktlinjer för användning av varumärkestillgångar. (b) Meta kan hänvisa till ditt namn och din status som Workplace-kund.
  6. Överlåtelse. Ingen part får överlåta detta avtal eller dess rättigheter eller skyldigheter i enlighet med detta avtal utan ett tidigare skriftligt samtycke från den andra parten, förutom att Meta utan samtycke kan överlåta detta avtal till någon av sina affiliate-partner eller i anslutning till en fusion, omorganisation, förvärv eller överföring av alla eller nästan alla sina resurser eller rösträttsberättigande värdepapper. I enlighet med det som nämnts ovan ska detta avtal bindas och befästas till varje parts tillåtna efterföljares och överlåtelses fördel. Otillåtna överlåtelser ogiltigförklaras och skapar inga skyldigheter för Meta.
  7. Oberoende entreprenör. Parterna är oberoende entreprenörer. Ingen byrå, inget partnerskap, joint venture och ingen anställning skapas till följd av detta avtal, och ingen part har behörighet att binda den andra.
  8. Inga tredjepartsförmånstagare. Detta avtal gynnar Meta och kunder, och det finns inga avsedda tredjepartsförmånstagare, inklusive användare.
  9. Meddelanden. När du säger upp avtalet i enlighet med avsnitt 9.b måste du meddela Meta genom att din systemadministratör väljer att radera Workplace-versionen inom produkten. Alla andra meddelanden från dig rörande det här avtalet måste lämnas in skriftligen och skickas till Meta på följande adress (beroende på vad ärendet gäller): sådant som rör Meta Platforms Ireland Limited till Merrion Road, Dublin 4, D04X2K5, Ireland, Attn: Legal, Workplace, och om det rör Meta Platforms Inc, till 1 Meta Way, Menlo Park, CA 94025 USA, Attn: Legal, Workplace. Meta kan komma att skicka meddelanden till e-postadressen som angetts för ditt konto. Meta kan också skicka ut driftsmeddelanden om Workplace eller andra företagsrelaterade meddelanden genom meddelanden till systemadministratörerna eller användare inom Workplace eller via tydliga inlägg i Workplace.
  10. Underentreprenörer. Meta kan använda underentreprenörer och låta dem utnyttja Metas rättigheter i enlighet med detta avtal, men Meta förblir ansvariga för att en sådan underentreprenör följer detta avtal.
  11. Force Majeure. Ingen part kommer att hållas ansvarig gentemot den andra för fördröjning eller underlåtenhet att uppfylla skyldigheter i detta avtal (förutom underlåtenhet att betala avgifter) om fördröjningen eller underlåtenheten beror på oförutsägbara händelser och som ligger bortom sådan parts rimliga kontroll, t. ex. strejk, blockad, krig, terroristhandling, uppror, naturkatastrof, avbrott eller försvagning av ström eller telekommunikation eller datanät eller tjänster, eller nekande av licens eller auktorisering av en statlig myndighet eller enhet.
  12. Externa webbplatser. Workplace kan omfatta länkar till externa webbplatser. Detta innebär inte att vi förespråkar en webbplats och vi ansvarar inte för åtgärder, innehåll, information eller data från externa webbplatser eller åtgärder eller länkar som finns på dem eller förändringar eller uppdateringar av dem. Tredjepartswebbplatser kan tillhandahålla sina egna användarvillkor och integritetspolicyer som gäller dig och dina användare, och din användning av sådana externa webbplatser omfattas inte av detta avtal.
  13. Exportkontroll och handelssanktioner. Vid användning av Workplace samtycker kunden till att följa alla export- och importlagar, förordningar från USA och andra tillämpliga jurisdiktioner samt alla tillämpliga sanktioner eller handelsbegränsningar. Utan begräsning till föregående mening bekräftar och godkänner kunden: (a) att kunden inte står på någon av USA:s regerings lista över förbjudna eller begränsade parter, (b) att kunden inte är föremål för någon av FN:s, USA:s, EU:s eller andra tillämpliga ekonomiska sanktioner eller handelsrestriktioner, och (C) att kunden inte bedriver verksamhet eller har användare i ett land som är föremål för omfattande amerikanska handelssanktioner.
  14. Villkor för användning av statlig myndighet. Om du är en statlig myndighet bekräftar du att (i) inga tillämpliga lagar, policyer eller principer begränsar dig från att godkänna och följa, eller godkänna efterlevnad av, villkor i detta avtal, (ii) inga andra tillämpliga lagar, policyer eller principer ogiltigförklarar något villkor i detta avtal gentemot dig eller tillämplig statlig myndighet, (iii) du har behörighet, samt har rättslig kapacitet enligt tillämpliga lagar, policyer och principer, att binda tillämpliga statliga myndigheter till detta avtal, och (iv) du ingår detta avtal baserat på ett opartiskt beslut avseende värdet på Workplace för dig och dina användare, och inget olämpligt beteende eller olämplig intressekonflikt har påverkat ditt beslut att ingå i detta avtal. Ingå inte detta avtal om du inte kan bekräfta avsnitt 12.n. Om en statlig myndighet ingår detta avtal i konflikt med detta avtal 12.n kan Meta välja att säga upp detta avtal.
  15. Återförsäljare. Du kan välja att få åtkomst till och använda Workplace genom en återförsäljare. Om du har åtkomst till och använder Workplace genom en återförsäljare bär du själv ansvar för: (i) alla relaterade rättigheter och krav i ditt gällande avtal med återförsäljaren och (ii) mellan dig och Meta, återförsäljarens tillgång till din version av Workplace, dina data och användarkonton som du skapar för din återförsäljare. Dessutom, om du har åtkomst till och använder Workplace genom en återförsäljare accepterar du att återförsäljarens kundvillkor gäller före andra motstridiga villkor i detta avtal.
  16. Australiska småföretag. Om du företräder ett australiskt småföretag kan avtalet vara föremål för australisk konsumentlagstiftning och dina rättigheter fastställs enligt australisk konsumentlagstiftning. Om australisk konsumentlagstiftning gäller för dig och din användning av Workplace utgör de ytterligare villkoren i tillägget för australiska småföretags användning av Workplace en del av dessa villkor och införlivas häri genom hänvisning.
 13. Definitioner
  I detta avtal, såvida inget annat angetts, har nedanstående termer följande betydelser:
  Policy om tillåten användning” betyder de regler för användning av Workplace som finns på www.workplace.com/legal/FB_Work_AUP och som ibland kan ändras.
  Affiliate-partner” betyder en enhet som direkt eller indirekt äger eller kontrollerar, ägs eller kontrolleras av eller befinner sig under gemensamt ägarskap eller gemensam kontroll med en part, där ”kontroll” betyder befogenhet att styra en enhets ledningen eller ärenden, och ”ägarskap” betyder faktiska betalningsmottagare på 50 % (eller, om tillämplig jurisdiktion inte tillåter majoritetsägande, maxbeloppet som tillåts enligt sådan lag) eller mer av enhetens röstberättigande värdepapper eller motsvarande röstberättigande intressen. Enligt den här definitionen är en statlig myndighet inget dotterbolag tillhörande en annan statlig myndighet, såvida den inte fullständigt kontrollerar en sådan annan statlig myndighet.
  Med ”avtalet” avses samtliga villkor och bestämmelser som återges eller som det hänvisas till i dessa användarvillkor för Workplace med tillägg, inklusive, men inte begränsat till tillägget om databehandling, tillägget om datasäkerhet, policyn om tillåten användning, MGPT, villkoren för återförsäljarkunder, plattformsvillkoren för Workplace samt tillägget för australiska småföretags användning av Workplace (samt alla eventuella villkor som det hänvisas till i dessa).
  Med ”Tillägg för australiska småföretags användning av Workplace” avses villkoren som finns på https://www.workplace.com/legal/FB_Work_Australia, och som kan komma att uppdateras med jämna mellanrum.
  Tillägg om databehandling” betyder tillägget om databehandling som bifogats i, och utgör del av, detta avtal, inklusive eventuella villkor som det hänvisas till däri.
  Tillägg om datasäkerhet” betyder tillägget om datasäkerhet som bifogas i, och utgör en del av, detta avtal.
  Statlig myndighet” betyder länder eller jurisdiktioner i världen, bland annat delstatlig, lokal, kommunal, regional eller annan enhet eller politisk avdelning tillhörande regeringen, statligt organisation, organ, verksamhet eller annan enhet upprättad, ägd eller kontrollerad av sådan regering samt representanter eller ombud från något av föregående.
  Lagar” avser alla tillämpliga lokala, delstatliga, federala och internationella lagar, förordningar och konventioner, bland annat sådana med anknytning till dataintegritet och dataöverföring, internationell kommunikation, export av tekniska data och personuppgifter samt offentlig upphandling.
  MGPT” står för Metas globala villkor för personuppgiftsbiträden och hittas här: https://www.facebook.com/legal/terms/Meta-Global-Processor-Terms.
  Återförsäljare” betyder tredjepartspartner som har ett giltigt avtal med Meta som ger dem behörighet att återsälja och tillhandahålla tillgång till Workplace.
  Återförsäljarens kundvillkor ” betyder villkoren på https://www.workplace.com/legal/FB_Work_ResellerCustomerTerms, som kan komma att uppdateras ibland, vilka utgör en del av detta avtal och utgör tilläggsvillkoren mellan parterna som är tillämpliga på dig om du har åtkomst till och använder Workplace genom en återförsäljare.
  Användare” betyder dina eller dina affiliate-partners anställda, entreprenörer eller andra personer som du beviljar tillgång till Workplace.
  Workplace” betyder den Workplace-tjänst som vi gör tillgänglig för dig i enlighet med detta avtal och samtliga av dess efterföljande versioner, bland annat webbplatser, appar, onlinetjänster, verktyg, beta-funktioner och innehåll som vi tillhandahåller till dig i enlighet med detta avtal, som ibland kan komma att ändras.
  Med ”Workplace-underbiträden” avses de namngivna enheter som angetts av Meta på https://www.workplace.com/subprocessors (eller någon framtida webbadress), och som kan komma att ändras med jämna mellanrum.
  Dina data” betyder (a) kontaktuppgifter eller nätverks- eller kontoregistreringsdata som du eller dina användare uppger i Workplace, (b) innehåll eller data som du eller dina användare publicerar, delar, importerar eller tillhandahåller på Workplace, (c) information som vi samlar in när du eller dina användare kontaktar eller interagerar med oss för support till Workplace, bland annat information om maskinvara, programvara och andra detaljer som samlats in med anknytning till supporthändelsen, och (d) användnings- eller driftsinformation (t. ex. IP-adresser, webbläsar- och operativsystemstyper och enhetsidentifierare) avseende hur användare interagerar med Workplace.
  Dina policyer” avser dina tillämpliga policyer avseende anställda, system, integritet, HR, klagomål eller annat.Tillägg om databehandling

 1. Databehandling. I den utsträckning Meta fungerar som personuppgiftsbiträde ska parterna följa MGPT med de justeringar som anges i avsnitt 2 (Ändringar av MGPT) nedan. MGPT utgör en del av detta tillägg om databehandling och införlivas uttryckligen häri genom hänvisning. För att undvika tvivel ska ändringarna som beskrivs i avsnitt 2 (Ändringar av MGPT) äga fortsatt giltighet, oaktat eventuella framtida uppdateringar av MGPT. Vissa begrepp som används i detta tillägg om databehandling, men inte definierats på något annat ställe i detta avtal, ska ha de innebörder som anges i MGPT.
 2. Ändringar av MGPT. Oaktat om något i MGPT anger något annat ska MGPT justeras enligt nedanstående inom ramen för Metas behandlingsaktiviteter under detta avtal, och följande ändringar ska ersätta alla eventuella konflikter i MGPT:
  1. Den Meta-enhet som du ingår detta avtal med ska anses vara ditt personuppgiftsbiträde i samband med all eventuell personuppgiftsbehandling.
  2. Avsnitt 2.1d tas bort i sin helhet och ersätts med följande: ”Företaget är införstått med och godkänner att företaget när som helst under avtalsperioden får ta bort och ladda ned alla eventuella personuppgifter med hjälp av de verktyg som tillhandahålls via Workplace. Efter slutdatum kommer Meta att ta bort alla personuppgifter enligt beskrivningen i avsnitt 9 i de tillämpliga villkoren.
 3. Konflikter. Oaktat vad som anges i avsnitt 1.3 (Konflikter) i de allmänna villkoren i MGPT gäller följande: I den händelse en konflikt eller avvikelse uppstår mellan villkoren i MGPT och detta avtal ska villkoren i avtalet äga företräde (såvida inte sådana villkor konstateras vara lagstridiga; i sådana fall ska de lagenliga villkoren äga företräde).
 4. Beskrivning av personuppgiftsbehandlingen. I egenskap av personuppgiftsbiträde som utför sina uppgifter i enlighet med detta avtal med anknytning till eventuella personuppgifter bland dina data bekräftar Meta att:
  1. varaktigheten, ämnesområdet, typen av och syftet med behandlingen ska överensstämma med det som specificerats i avtalet,
  2. de typer av personuppgifter som behandlats ska omfatta dem som specificerats i definitionen av dina data,
  3. kategorierna av registrerade personer omfattar dina företrädare, användare och andra individer som identifierats eller som är identifierbara genom dina uppgifter,
  4. dina skyldigheter och rättigheter som personuppgiftsansvarig för eventuella personuppgifter i dina data fastställs i detta avtal samt MGPT och att
  5. dataöverföringar kan göras löpande under hela avtalstiden, om inget annat uttryckligen anges i avtalet.
 5. Underbiträden. Du är införstådd med och godkänner att Meta anlitar Workplace-underbiträden för att behandla eventuella personuppgifter i samband med tillhandahållandet av Workplace.

Tillägg om datasäkerhet

 1. Bakgrund och syfte
  Det här dokumentet innehåller beskrivningar om de lägsta säkerhetskraven som gäller för Metas tillhandahållande av Workplace till dig.
 2. Ledningssystem för informationssäkerhet
  Meta har upprättat och kommer att upprätthålla ett ledningssystem för informationssäkerhet (Information Security Management System, ISMS) som utformats för att implementera goda metoder av standardtyp för informationssäkerhet som är tillämpliga för dess tillhandahållande av Workplace. Metas ISMS är utformat för att skydda mot obehörig tillgång, yppande, användning, förlust eller ändring av dina data.
 3. Riskhanteringsrutiner
  Säkerhet för information och informationsbehandlingsutrustning, bland annat IT-infrastruktur och fysisk utrustning, ska baseras på riskbedömning. Riskbedömning av Workplace kommer att ske regelbundet.
 4. Organisation av informationssäkerhet
  Meta har en utsedd säkerhetsansvarig med övergripande ansvar för säkerheten inom organisationen. Meta har utsedd personal som ansvarar för översyn av säkerheten för din Workplace-version.
 5. Fysisk säkerhet samt miljösäkerhet
  Metas säkerhetsåtgärder ska omfatta rutiner utformade för att ge rimlig försäkran om att tillgång till fysisk behandlingsutrustning begränsas till behöriga personer och att miljörutiner upprättas för att upptäcka, förebygga och kontrollera förstörelse på grund av miljöfaror. Rutinerna omfattar:
  Rutinerna omfattar:
  • loggning och granskning av anställdas och entreprenörers all fysiska tillgång till databehandlingsutrustning,
  • kameraövervakningssystem vid kritiska ingångspunkter till databehandlingsutrustningen,
  • system som bevakar och kontrollerar temperaturen och fuktigheten för datorutrustningen, och
  • strömförsörjning och reservgeneratorer.
  Meta ska implementera rutiner av standardtyp avseende säkrad borttagning och kassering av data på elektroniska media, i enlighet med avtalet.
 6. Segregering
  Meta kommer att upprätta tekniska system utformade för att garantera att dina data logiskt segregeras från andra kunders data och att dina data endast är tillgängliga för behöriga användare.
 7. Medarbetare
  1. Utbildning
   Meta ska garantera att alla anställda med tillgång till dina data genomgår en säkerhetsutbildning.
  2. Säkerhets- och bakgrundskontroller
   Meta ska göra följande:
   • Ha rutiner för att verifiera identiteten av medarbetarna som arbetar med din version av Workplace.
   • Ha rutiner för att utföra bakgrundskontroller av medarbetare som arbetar med din version av Workplace i enlighet med Metas standarder.
   Meta ska tillhandahålla ID-kort med fotografi och tryckt namn till alla medarbetare som arbetar med din version av Workplace. ID-korten ska vara obligatoriska för inträde till alla Metas anläggningar.
  3. Medarbetares säkerhetsöverträdelser
   Meta kommer att upprätta sanktioner för Meta-medarbetares obehöriga eller otillåtna tillgång till dina data, bland annat straff som uppnår och omfattar uppsägning.
 8. Säkerhetstester
  Meta ska utföra regelbundna säkerhets- och svaghetstester för att bedöma huruvida huvudrutiner har implementerats korrekt och är effektiva.
 9. Tillgångskontroll
  1. Hantering av användares lösenord
   Meta ska ha upprättade rutiner för hantering av användares lösenord som utformats för att garantera att lösenord är personliga och otillgängliga för obehöriga personer, bland annat åtminstone:
   • Tillhandahålla lösenord, bland annat verifiera användarens identitet före ett nytt lösenord, ersättningslösenord eller tillfälligt lösenord.
   • Kryptera samtliga lösenord vid lagring i datorsystem eller vid överföring över nätverket.
   • Ändra samtliga standardlösenord från leverantörer.
   • Starka lösenord i förhållande till dess avsedda användning.
   • Användares medvetenhet.
  2. Hantering av användares tillgång
   Meta kommer att implementera rutiner för att ändra och/eller återkalla tillgångsrättigheter och användar-ID:n utan onödig fördröjning. Meta ska ha rutiner för rapportering och återkallelse av inloggningsuppgifter som äventyrats (lösenord, token osv.) dygnet runt. Meta ska implementera lämpliga säkerhetsloggar som innehåller användar-ID och tidsstämpel. Klockan ska synkroniseras med NTP.
   Följande minimihändelser ska loggas:
   • auktoriseringsändringar,
   • misslyckad och lyckad autentisering och åtkomstförsök och
   • läs- och skrivåtgärder.
 10. Kommunikationssäkerhet
  1. Nätverkssäkerhet
   Meta ska tillämpa teknik som följer branschstandarder för nätverkssegregering.
   Fjärråtkomst till nätverk ska kräva krypterad kommunikation genom användning av säkrade protokoll och användning av autentisering i flera nivåer.
  2. Skydd för data under överföring
   Meta kommer att använda lämpliga protokoll utformade för att skydda uppgifternas sekretess vid överföring över offentliga nätverk.
 11. Driftsäkerhet
  Meta kommer att införa och upprätthålla ett program för sårbarhetshantering för Workplace som omfattar definitioner av roller och ansvarsuppgifter, dedikerad översyn av sårbarhetsbevakning, sårbarhetsrisksbedömning och patch-användning.
 12. Hantering av säkerhetstillbud
  Meta ska upprätta och upprätthålla en plan för respons till säkerhetstillbud för bevakning, upptäckt och hantering av potentiella tillbud som berör din version av Workplace. Planen för respons till säkerhetstillbud ska åtminstone omfatta definitioner av roller och ansvarsområden, kommunikation och eftergranskningar, bland annat grundorsaksanalys och åtgärdsplaner.
  Meta kommer att bevaka Workplace och se efter säkerhetsintrång och skadlig aktivitet. Bevakningsrutinerna och upptäcktstekniken utformas så att det går att upptäcka säkerhetstillbud som berör din version Workplace i enlighet med relevanta hot och pågående hotbild.
 13. Affärskontinuitet
  Meta ska ha en affärskontinuitetsplan för att handla vid akutfall eller andra situationer som kan skada din version av Workplace. Meta ska formellt se över sin affärskontinuitetsplan minst en gång per år.
Gäller från och med: 1 mars 2024